Privacybeleid

Privacy statement Sa Leuk Hûs

Sa Leuk Hûs hecht waarde aan uw privacy. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is onderdeel van de zorg die wij leveren. Persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd volgens de wet- en regelgeving op gebied van bescherming van persoonsgegevens. Om inzicht te geven in onze gegevensverwerking hebben wij een privacy statement opgesteld.

Heb je na het lezen van ons privacy statement nog vragen of klachten, stuur dan een e-mail naar info@saleukhus.nl of neem contact met ons op via het algemene telefoonnummer 058-2897939

Persoonsgegevens:

Het verlenen van de beste zorg is de basis van onze dienstverlening. Om jou de best mogelijke zorg te geven hebben we persoonsgegevens nodig, omdat die ons de informatie geven om dat te kunnen doen.

We hebben het dan over een combinatie van de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Contactgegevens
 • Pasfoto
 • Camerabeelden of geluidsopnames
 • Medische gegevens

Sommige gegevens, zoals bijvoorbeeld het vermelden van je verjaardag in een nieuwsbrief, en het maken van foto’s en filmopnames mogen we alleen vastleggen met jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming altijd weer intrekken.

Bewaren van gegevens:

Wij zorgen ervoor dat er we jouw gegevens goed beschermen en er door anderen geen inbreuk op gemaakt kan worden. Gegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om zorg te kunnen verlenen en daarna nog zolang de wet ons daartoe verplicht. Daarna verwijderen we jouw gegevens.

Welke personen kunnen bij je gegevens:

Alleen medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen bij jouw gegevens. Alle medewerkers houden zich aan de geheimhoudingsplicht en handelen volgens de gedragscode van Sa Leuk Hûs. Daarnaast geldt er voor onder andere psychologen ook het medisch beroepsgeheim.

Delen van gegevens met andere instanties:

Het komt regelmatig voor dat wij informatie over jou, moeten delen met anderen. Het gaat dan om zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, enz. Dit doen we alleen als dit nodig is en er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is. Overheidsinstanties en instanties die een wettelijke taak uitvoeren kunnen ook gegevens opvragen. Wij zijn dan verplicht om hen deze te geven.

Wat zijn je rechten?

Jij hebt het recht om jouw eigen gegevens te zien en te ontvangen. Als jouw gegevens niet kloppen, kunt jou ze laten corrigeren of laten verwijderen.

De rechten die er zijn ten aanzien van het cliëntendossier zijn:

 • Recht op inzage in jouw gegevens en een afschrift van gegevens die daarin zijn opgenomen, hierbij gelden soms andere regels bij het inzien van het dossier van een kind;
 • Recht om jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen;
 • Recht om jouw dossier te laten vernietigen, als dit volgens de wet mag;
 • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens;
 • Recht om beperking van de verwerking;
 • Recht om jouw gegevens over te dragen aan een ander ziekenhuis of zorgverlener.

Bovenstaande kun je met je persoonlijke begeleider bespreken

Algemene Verordening gegevensbescherming ( AVG)

Meer informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leest je op de website van de Rijksoverheid en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke wijze is jouw privacy als client geregeld

Wanneer jij zorg van ons ontvangt, verwerken we persoonsgegevens van jou, onder andere in jouw cliëntendossier.

We mogen jouw gegevens verwerken om jou de zorg te kunnen bieden die wij met jou hebben vastgelegd in jouw zorgovereenkomst, de bijbehorende administratie en om het werk te organiseren. Daarbij verwerken we ze volgens de wetten die daarbij gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

We verwerken onder andere gegevens die het mogelijk maken om jou te kunnen identificeren, de zorg te kunnen verlenen die jij nodig hebt en informatie die we ontvangen van andere zorgverleners.

Wij vinden het heel belangrijk dat jij zelf kunt bepalen wie jij mag bezoeken en wie informatie mag ontvangen over jou. Wij zullen niet zomaar informatie over jou verstrekken, maar jou, indien dat mogelijk is, eerst vragen of jij akkoord bent met het verstrekken van de informatie.

Wat doen wij bij een datalek?

Bij een datalek is er sprake van inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot of vernietiging, wijziging, verlies of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het daadwerkelijk vrijkomen/lekken en verwerken van persoonsgegevens, maar ook als de mogelijkheid daartoe aanwezig is.

De Meldplicht datalekken is een onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De meldplicht is sinds 1 januari 2016 van kracht en houdt in dat bedrijven en organisaties melding moeten maken van een (vermoedelijk) ‘datalek’: kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. De melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In sommige gevallen moet Sa leuk Hûs het datalek ook melden aan alle betrokkenen, d.w.z. de mensen van wie de gegevens zijn gelekt.

Hoe gaat Sa Leuk Hûs om met de privacy van derden:

Derden zijn professionals zoals onderaannemers, externe behandelaren, opdrachtnemers, jeugdbeschermers, taxibedrijven, enzovoort. Het kan zijn dat u op basis van een wettelijke bepaling betrokken bent bij een cliënt, zoals door de Wet op de jeugdzorg of de Wet opneming bijzondere ziekenhuizen. Dat betekent dat u(w) (organisatie) een overeenkomst voor dienstverlening heeft afgesloten met Sa Leuk Hûs en u bijvoorbeeld behandelaar bent van een cliënt.

Wij verzamelen gegevens die we nodig hebben om met u in contact te kunnen treden, ons te verantwoorden (onder andere Verklaring Omtrent Gedrag) en als u toestemming heeft gegeven (zoals als u mantelzorger van een cliënt bent). De gegevens worden gebruikt om de overeenkomst die wij met u(w) (organisatie) hebben afgesloten. Wij delen gegevens met anderen zoals de belastingdienst, inspectie en het accountantskantoor. Dit heeft voornamelijk een wettelijke grondslag.

Ben je in dienst bij Sa Leuk Hûs:

Als u een arbeids-, stage of leerovereenkomst met met Sa Leuk Hûs heeft afgesloten of een overeenkomst van opdracht (ZZP), dan verwerken we persoonsgegevens van u om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. Dit doen we ook omdat we daarmee aan wettelijke verplichtingen voldoen zoals op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Als u meedoet aan een sollicitatieprocedure geldt dit ook. Daarnaast kan uw toestemming ook een basis zijn voor het verwerken van bepaalde gegevens.

De gegevens maken het mogelijk om onze verplichten met betrekking tot de overeenkomst met u na te kunnen komen en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Wij delen uw gegevens om te voldoen aan de afspraken met het UWV, pensioenfonds, bedrijfsarts, school, enzovoort.

Uw privacy als verwant / belangenbehartiger / contactpersoon

Als u geen cliënt bent kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit is het geval als u verwant, contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt.

Wij verzamelen onder andere gegevens waarmee het mogelijk wordt om u te kunnen bereiken, uw relatie met de cliënt vast te stellen en de gegevens waar u toestemming voor heeft gegeven. Wij verwerken uw gegevens ook omdat de wetgever dit van ons vraagt.